BAS Комплексне управління підприємством - купити та запровадити в Рівному

Завжди в наявності
34000
В корзину В корзині
Задати питання

Основні функціональні можливості "BAS Комплексне управління підприємством"

Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" - рішення, що охоплює основні контури управління і обліку і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:
Управління фінансами:
 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
Бюджетування:
 • Налаштовувані види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
Регламентований облік:
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них за номенклатурним складом документів відвантаження.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:
 • Робота з персональними даними співробітників.
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої звітності.
 • Організація роботи зі штатним розкладом.
 • Робота з договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
 • Використання показників ефективності діяльності організації і конкретного співробітника за умови розрахунку винагород за працю.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
 • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю співробітникам.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
 • Отримання уніфікованих звітних форм.
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.
Управління виробництвом:
 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.
Управління витратами і розрахунок собівартості:
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.
Управління продажами:
 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік за партнерами (управлінський облік) і контрагентами (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.
Управління закупівлями:
 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.
 • Оформлення невідфактурованих постачань з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.
 • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією постачань, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовами доставки, територіальними або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.
 • Складання графіків постачань і графіків платежів.
Управління складом і запасами:
 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Забезпечення та резервування потреб замовлень.
 • Визначення та забезпечення страхових запасів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за строками придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

ПОРІВНЯННЯ УТП ТА КУП


Порівняння конфігурацій Управління торговим підприємством та BAS Комплексне управління підприємством

1 748

Нещодавно на заміну конфігурації 1С:Підприємство. Управління торговим підприємством вийшло нове комплексне рішення для управління та обліку малих і середніх підприємств, що ведуть торговельну та виробничу діяльність – BAS Комплексне управління підприємством. Наводимо порівняльну таблицю функціональних відмінностей між даними конфігураціями (Таблиця 1) та таблицю нових і розширених можливостей BAS КУП (Таблиця 2).

Таблиця 1

Управління торговим підприємством
Комплексне управління підприємством
Структура та функціонал
Всі довідники, документи та звіти відкриті одразу в повному інтерфейсі Додатковий функціонал прихований і включається через налаштування системи
Проведення документів
Документи проводяться в регламентованому чи управлінському обліку залежно від відміток документу “УУ” чи “БУ” Документи проводяться в оперативному обліку, проводки формуються регламентними операціями в кінці періоду
Можна розпровести будь-які документи, окрім обліку заробітної плати, якщо немає заборони зміни даних Документ можна розпровести тільки розпровівши весь ланцюжок документів на підставі
Списання собівартості товару відбувається при проведенні документу або окремою обробкою Фактична собівартість товару проводиться регламентною операцією в кінці періоду, попередня собівартість списується в момент проведення документу
Для розрахунку собівартості використовується метод вибуття запасів ФІФО із включенням партійного обліку чи середньозваженої собівартості Для розрахунку собівартості використовується метод ковзного ФІФО із включенням партійного обліку  чи середньозваженої собівартості
Аналітика для списання товару: податкове призначення, склад, номенклатура Додано додаткову аналітику для списання товару: по кодам УКТ ЗЕД, власнику, угоді, менедежеру і т.д.
Закриття місяця формує рухи (записи в регістри та проводки), які не потрапляють в існуючі документи Закриття місяця формує рухи (записи в регістри та проводки) в існуючих документах
Залишки товару визначаються в оперативному режимі на кінець дня, в неоперативному – не визначаються Залишки товару визначаються на кінець місяця і на дату останнього документу в системі. Опційно можуть визначатися на кінець дня
Для відновлення хронології документів потрібне перепроведення всіх документів на кінець періоду Перепроведення потрібне часткове, програма слідкує за хронологією у записах регістрів
Кадри та Зарплата
Один виробничий календар Кілька виробничих календарів
Спільний інтерфейс Виведені окремі ролі для кадровика і для розрахунку заробітної плати з розмежуванням прав та видимості даних
Виробництво
Специфікації виробництва включають тільки матеріали Специфікації виробництва включають матеріали та трудовитрати
Списання матеріалів у виробництво та оприбуткування готової продукції формується єдиним документом “Звіт виробництва за зміну” Списання матеріалів у виробництво формує документ “Списання витрат на випуск”, а оприбуткування готової продукції формується документом “Випуск продукції”


Найменування УТП КУП
Структура та функціонал
Модуль Бюджетування  –
Модуль планування закупок, продаж, виробництва Спрощений Розширений
Платіжний календар в модулі Казначейство   –
Модуль товарного забезпечення Спрощений Розширений
Модуль для контролю та аналізу цільових показників діяльності підприємства   –
CRM-модуль та маркетинг Спрощений Розширений
АРМ “Інтерфейс клієнта”, “Продажі”, “Закупки”, “Формуваня замовлень по потребам” Спрощений Розширений
Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
Документи
Можливість відкривати релевантні звіти з документів   –
Можливість прикріплення файлів, задач, нагадування до документів   –
Опція включення статусів основних документів   –
Можливість проставити статус Перевірений бухгалтером, після чого документ блокується для редагування (опційно)
Кадри та Зарплата
Штатний розпис Спрощений Розширений
Резерви відпусток  –
Залишки відпусток  –
Виробництво
Кількісний вид номенклатури “Робота”  –
Документ “Виробіток співробітників”  –

Порівняння BAS КУП та BAS ERP

BAS Комплексне управління підприємством (BAS КУП) – дещо скорочена версія BAS ERP, в ньому немає таких функцій, як МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності), Трансфертне ціноутворення, обмежені функції Виробництва та Бюджетування.

Відмінності у функціональних можливостях BAS КУП та BAS ERP

Можливості BAS КУП BAS ERP
Продажі + +
   Продажі робіт з переробки давальницької сировини - +
CRM і маркетинг + +
Купівлі + +
Складський облік + +
Забезпечення потреб + +
   Забезпечення за рахунок власного виробництва - +
Казначейство + +
Матеріальне планування + +
   Планування виробництва + +
      Планування матеріальних потреб виробництва + +
      Планування виробничих потужностей - +
Зарплата і кадри + +
Позамовне виробництво - +
   Управління виробничими потужностями - +
Управління ремонтами - +
Управління складом виробу + +
   Параметричні настройки специфікації - +
   Розвузлування виробу - +
Управління матеріальними потоками у виробництві + +
   Оперативна реєстрація виробничого процесу - +
   Оперативна реєстрація випуску продукції і витрат матеріалів + +
  Облік НЗВ (незавершене виробництво) + +
Регламентований облік + +
   Бухгалтерський облік за національними стандартами + +
   Податок на прибуток + +
      Звіт про контрольовані операції - +
    ПДВ + +
   Облік за МСФЗ - +
Управлінський баланс + +
Бюджетування + +
   Бюджетна модель + +
   Автоматизація бюджетного процесу - +


Демоверсія програми BAS КУП (Комплексне управління підприємством)

Ознайомитись з програмою можна тут:
http://demo.bas-soft.eu/BASIntegratedEnterpriseManagement/uk_UA/Характеристики

Бренд BAS
Поврнутися до списку